_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สมศ. ประเมินแจ้คอน โดยรวมได้ระดับ ดี
สมศ.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม ได้สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
ได้ทราบว่าผลการประเมินโดยรวมของโรงเรียนแจ้คอนวิทยา จากการประเมินของ สมศ.รอบที่ 3 อยู่ในระดับดี ซึ่งหลังจากนี้จะอยู่ในช่วงส่งรายงานกลับไปให้ต้นสังกัดของ สมศ. เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์
อ่าน 883 ครั้ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:18:06:PM