_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แจ้คอนวิทยา รับการประเมิน สมศ.รอบ 3
แจ้คอนวิทยา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้ต้อนรับคณะคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม นำโดยท่านชาติชาย ปันมงคล และท่านนารีรัตน์ เล็กประดิษฐ์
โดยคณะกรรมการประเมินชุดดังกล่าวจะประเมินโรงเรียน เป็นระยะเวลา 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2555 ในการประเมินครั้งนี้ถือเป็นการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแจ้คอนวิทยา


ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์
อ่าน 1066 ครั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:53:59:PM