_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรม อย.น้อยโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
กิจกรรม
โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้จัดกิจกรรม อย.น้อย เพื่อเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน ให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคสินค้าต่างๆได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย อันจะส่งผลต่อการลดอัตราการเจ็บป่วยลงได้

ข่าวโดย : คุณครูศศิวิมล
อ่าน 742 ครั้ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:39:15:PM