_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"แก่ข้าราชการครู บุคลากรและ ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานศึกษาและชุมชน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการ ป.ป.จ. ประจำจังหวัดลำปาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ และมีผู้ปกครองนักเรียน ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : คุณครูศศิวิมล
อ่าน 536 ครั้ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:00:11:AM