_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กิจกรรมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น
โรงเรียนแจ้คอนวิทยาจัดกิจกรรมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวโดย : ครูธิดาพร
อ่าน 1159 ครั้ง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:19:20:AM