แนะนำผู้บริหาร


ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน
ฐานข้อมูลโรงเรียนในฝัน
ผลงานแห่งความสำเร็จ


เมนูหลัก
· หน้าแรก
· รายนามสมาชิก
· เข้า / ออกระบบ
· สมุดเยี่ยม
· ห้องสมุดออนไลน์
· สถิติการเข้าชม
· อัลบั้มภาพกิจกรรม
· กระดานสนทนา
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวความเคลื่อนไหว
· คลายสมอง ประลองปัญญา
· คลิปวีดีโอผลงานนักเรียน
· ค้นหา
· ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
· ติดต่อเรา
เมนูสมาชิก
 
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6,290
สมาชิกคนล่าสุด: ozafubuse

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
ปฏิทินโรงเรียน
กุมภาพันธ์

อาพฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
เว็บไซต์น่าสนใจ

โรงเรียนในฝัน

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ทรูปลูกปัา


หน้าแรก » แบ่งปันเอกสาร » รายงานผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนคำ ตามมาตราตัวสะกดโดย...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" รายงานผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนคำ ตามมาตราตัวสะกดโดย... "
 รายงานผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนคำ ตามมาตราตัวสะกดโดย...
ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนคำ ตามมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกด ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสาวเจนจิรา สัตย์มาก ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนคำ ตามมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกด ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสาวเจนจิรา สัตย์มาก ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนคำตามมาตราตัวสะกด เรื่องมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกดควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กลุ่มประชากรกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลำแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเรื่อง มาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 27 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกดควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเรื่อง มาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ข้อ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2) วิเคราะห์ค่า IOC ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และใช้สถิติพื้นฐานในการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.29/82.83 เมื่อพิจารณาแต่ละแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่าทุกแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนคำตามมาตราตัวสะกด เรื่องมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย(IOC) เท่ากับ 4.84 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกดควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.59,S.D. = 0.47)
โดย : ครูเจนจิรา สัตย์มาก 
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 21:35:00 น.
อ่าน 142 ครั้ง
ความคิดเห็น 1 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
  รายงานผลการพัฒนาความสามา...
27 ก.ย. 2561
 เอกสารประกอบการบรรยายโรงเร...
21 พ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 เอกสารประกอบการบรรยายโรงเร...
21 พ.ค. 2557
  รายงานผลการพัฒนาความสามา...
27 ก.ย. 2561
ทั้งหมด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว : รายงานผลการพัฒนาความสามา...

ความคิดเห็นที่ 1
เป็นแบบฝึกที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
โดย Krumon  วันที่ 27 กันยายน 2561  เวลา 21:42:59 น.  [172.16.0.xxx] ข้างบน
1
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
free php nuke theme by ethaidesign.com
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา หมู่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 โทรศัพท์ 054-260128 JAEKORN.COM