ข้อมูลสาธารณะโรงเรียนแจ้คอนวิทยา

การส่งเสริมทักษะผู้เรียน

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา มุ่งส่งเสริมทักษะผู้เรียนที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ทักษะวิชาการ
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study : LS) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะวิชาการ
ทักษะอาชีพ
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย เช่น การปลูกข้าวเหนียวดำ การแปรรูปอาหารจากข้าวเหนียวดำ การแปรรูปมะนาว การเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร

ทักษะชีวิต
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา กิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหาตามแนววิถีพุทธ เป็นต้น

ข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียนทั้งหมด
203 คน

นักเรียนชาย
96 คน

นักเรียนหญิง
107 คน

ครูและบุคลากร
22 คน

["error","The access token could not be decrypted",0]
9 months ago

ทางโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
ขอขอบพระคุณ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่่นแนล (3BB)
ที่ได้จัดโครงการ "JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย
ก้าวทันยุคดิจิทัล" ให้กับนักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
มา ณ โอกาสนี้

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อมอบเงินทุนความเป็นเลิศทางการศึกษา ทุนความเป็นเลิศทางการกีฬา การแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
นำทีมโดย คุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต ... See more

10 months ago

ขออนุญาตนำเสนอ 1โรงเรียน 1 นวัตกรรมเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อิฐบล็อคตัวหนอนจากเศษกระดาษเหลือใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีก 1กิจรรมที่ช่วยลดขยะในโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี

10 months ago

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีและการเปิดจัดการเรียนการสอนชดเชย

« 3 of 39 »