มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

❀ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

❀ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน