ข้อมูลผู้บริหาร

นายถาวร เกษณา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธงชัย ทำนา
ครูชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวเจนจีรา งามเริง
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ