ข้อมูลสาธารณะโรงเรียนแจ้คอนวิทยา

การส่งเสริมทักษะผู้เรียน

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา มุ่งส่งเสริมทักษะผู้เรียนที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ทักษะวิชาการ
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study : LS) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะวิชาการ
ทักษะอาชีพ
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย เช่น การปลูกข้าวเหนียวดำ การแปรรูปอาหารจากข้าวเหนียวดำ การแปรรูปมะนาว การเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร

ทักษะชีวิต
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา กิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหาตามแนววิถีพุทธ เป็นต้น

ข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียนทั้งหมด
203 คน

นักเรียนชาย
96 คน

นักเรียนหญิง
107 คน

ครูและบุคลากร
22 คน